På Svenska

Vem är Lasse Miettinen?

Jag är 37 år, grön och hemma från Åbo. De två senare är jag stolt över. Jag gick med i politiken för att jag tror på att en annorlunda värld är möjlig. Jag valde de Gröna för att vi tror på att saker kan, och bör, förändras. Världen är inte färdig. Vi har lite tid och mycket arbete framför oss.

Jag har utvecklat vår partiorganisation i sju år. I början av juni 2004 började jag arbeta på partikansliet, först som organisationssekreterare, sedermera som organisationschef.

Jag har ansvarat för skolning, stöd, rådgivning, organisationens utvecklingsarbete och utvecklandet av nya serviceformer. Jag har varit chef för 15 människor. Jag har sett hur olika vi är och hur annorlunda sammanhangen för den gröna verksamheten är i olika delar av landet. Jag har sett hur ensamma aktivister på många håll begravs under sin arbetsbörda. Jag har alltid velat tro att vi kan nå framgångar överallt.

Det denaste dryga året har jag arbetat i dagspolitikens frontlinje.

Nästan ett år jobbade jag som den gröna ministergruppens specialmedarbetare. Jag har koordinerat innehållen i vår regeringspolitik, skött veckorutinerna i den gröna regeringsgruppen och lett våra ministrars specialmedarbetarteam. Mina dagar har fyllts av ekonomi, beskattning, Europas kris, kommunernas framtid och social och hälsovårdsreformen, vars framtid döljs i dimma.

Sedan förra oktober har jag arbetat i centrum för vår miljöpolitik som miljöministerns specialmedarbetare. Jag har varit på plats i Talvivaara och bevittnat lekaget och kainuubornas berättigade vrede. Jag har närvarat på klimatmötet i Doha och sett hur hoppet om ett snabbt resultat begravs i internationella förhandlingsprocessers kvicksand.

Jag tror inte på under eller trick. Jag tror på segt, tålmodigt arbete. Jag tror på att världen förändras en bit åt gången. Det kräver arbete, möda, uthållighet och tro på målet – den tanke på en bättre värld som gör jobbet mödan värt.

Åren på partikansliet har varit lärorika.

Jag har fått bekanta mig med en underbar grupp fina människor, fina aktivister. Jag har fått stå till det gröna fältets tjänst och arbeta med de mest inspirerande och kunniga människor jag känner. Vänskaperna som jag har bundit på vägen är starka och viktiga. Med många har jag gått igenom så svåra stunder att få saker kan svetsa ihop så hårt.

Jag minns känslan efter kommunalvalet 2008 då vi gjorde partiets bästa resultat på kommun- eller riksdagsnivå någonsin. Jag minns Eurovalet 2009 och rösträckningen som slutade i glädjetjut när två platser säkrades. Jag kommer ihåg vinsterna i riksdagsvalen 2003 och 2007 som vi kanske inte uppskattade tillräckligt just då, för vi förväntade oss ännu mer. Och jag minns förlusterna – den svåra situationen 2004, och den svartaste av alla stunder, bottennappet 2011. Naturligtvis minns jag också hur stolt det kändes att få vara med i både Heidi Hautalas och Pekka Haavistos presidentvalskampanjer. Av alla dessa kampanjer har jag lärt mig valarbetets varje detalj.

Efter allt detta har jag frågat mig: vill jag bli partisekreterare? Tidvis under resan har jag tänkt att jag kanske skulle vara intresserad av den uppgiften. Jag har också märkt att i partisekreterarens galna arbete – en tredjedel chef för partikansliet, en tredjedel ledare för partiorganisationen och en tredjedel politiskt förtroendejobb – behövs erfarenhet av organisationen, erfarenhet av partikansliet och erfarenhet av den gröna politikens frontlinje. Just i denna stund ser jag inte att det skulle finnas någon som behärskar den kombinationen bättre än jag.

Jag har svarat: jag vill bli partisekreterare. Jag älskar den här rörelsen. Jag tror på vår vision om en bättre värld. Jag vill lotsa det här partiet framåt som dess partisekreterare.

 

Utdrag ur partisekreterarprogrammet:

1) Det gröna idén bär

Som de Grönas partisekreterare vill jag,

 • Påminna om att vi bär deras fana som inte själva kan: naturen, kommande generationerna, de svagaste i samhället.
 • Hålla fast vid att social rättvisa, naturens egenvärde, mänskliga rättigheter, den globala synvinkeln och alla människors frihet att leva och bli lyckliga på sitt eget sätt är grundstenarna i vår politik.
 • Stå fast vid att det viktigaste och mest brådskande målet för vår politik just nu är att få mänsklighetens verksamhet att hållas inom ramarna för planetens och naturens bärkraft.
 • Kräva att vi vågar stå för det som är rätt också när det inte är populärt. Till exempel feministisk politik och humana röster om invandring behövs just idag.
 • Föra fram ett sådant sätt att föra politiska diskussioner där också den andras argument hörs, och uppföra mig väl mot andra.
 • Lyfta fram våra teman också mellan valen, ett centralt tema åt gången.

 

2) Alla med

Som de Grönas partisekreterare vill jag:

 • Sätta möjligheterna till deltagande i skick.
 • Hitta sätt att delta i partiets nationella verksamhet oberoende av var man bor.
 • Dela uppgifter och projekt med alla intresserade medlemmar.
 • Upprätta en kunskapsbank till vilken medlemmar kan meddela hur de vill göra i partiet.
 • Bereda plats och hitta på medel åt frivilliga team med vilkas hjälp vi kan åstadkomma saker som den officiella organisationen inte har resurser att göra.
 • Försäkra mig om att vi tackar våra aktiva bättre och mer. De Gröna aktiva gör otroligt mycket frivilligt arbete vid sidan om allt det andra i sitt liv. För ett hårt arbete måste man också få ett ordentligt tack.

 

3) Starkare, mer demokratiskt

Som de Grönas partisekreterare vill jag:

 • Göra medlemsenkäter och samla in medlemmarnas synpunker om saker som finns på den politiska agendan, samt se till att resultaten också påverkar de Gröna.
 • Öppna partiets opinionsbildning så att medlemmarna har möjligast stort inflytande på partiets synpunkter.
 • Sätta igång med regelbundna responsförfrågningar för medlemsorganisationer och förtroendevalda om partikansliets arbete och service
 • Grunda nya platser, både på nätet och utanför, för öppnande av olika idéella diskussioner

 

4) Maskineriet i skick

Som de Grönas partisekreterare vill jag:

 • Förstärka skolningen och bekanta nya medlemmar med organisationen. Varje grön förtroendevald bör kunna tillträda sin post med bättre grundkunskaper och –färdigheter än sin föregångare
 • Skapa nationella stödnätverk för gröna förtroendevalda – speciellt dem som inte har grönt kamratstöd på egen ort.
 • Samla de existerande skolningsmodellerna och skapa en tillgänglig och återanvändbar modell. Grunda en form av Grönt virtualuniversitet.
 • Äntligen bygga en tillgänglig material- och idébank för att dela bästa praktiker, idéer och tankar.
 • Stöda personalens, speciellt de kretsarbetarnas som arbetar ensama, färdigheter och välmående och hjälpa personalen utveckla sitt kunnande. Göra regelbundna undersökningar om arbetsvälbefinnande.
 • Försäkra mig om att skolning om bra chefsarbete erbjuds åt alla som behöver det inom partiet.
 • Stöda små föreningar och kretser genom att grunda nya stödserviceformer och sprida kunnande. Vi kan söda varandra också utanför vår egen organisation. Det finns ingen orsak varför föreningarnas börda inte kunde göras lättare genom att dela på många uppgifter, till exempel upprätthållandet av nätsidor, med en grupp frivilliga också utanför den egna organisationen.
 • Än en gång uppmuntra oss att skaka om de invanda sätten inom politiken: Vi har kommit för att ändra den politiska kulturen, det finns ingen orsak varför vi inte kunde börja med oss själva. Jag skulle överväga möjligheten att gå in för en modell med två ordföranden i likhet med många andra europeiska gröna partier.